THŕSBL DWA BIN IK POEZY ¶ VOORDRACHT ¶ VERVAL IN BEELD  FOTO'SFAMILIEOPSTELLINGEN LINKS KONTAKT 

 

VOORDRACHTEN

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORDRACHT

PROGRAMMA

2011

 

   

                             met SINNESKYN op pad

                           Żnderweis mei Sinneskyn

                                      

 

                

                                           Op verzoek verzorg ik een drietalig programma

        

                                                      met verhalen, poŽzie & fotografie  

                        

                                   

               Ook verzorg ik samen met Karst Berkenbosch het drietalige programma   BANJEREN

                            Verdere informatie kunt u vinden op  www.kijkkarst.com/index.html

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                                                          

 

                                                                        2011

                                                                                                               

                                                      

                                                       In de Jugendstil kerk van Elsloo

                                                       Hiltsje Jongsma  &  Philip Feij

                                                drietalige poŽzie en improvisatie op orgel

                                                     tijdens de Frans-Engelse markt  

                                   in en rondom de kerk Yn 'e Jugendstil tsjerke fan Elslo

                                         Hiltsje Jongsma &  Philip Feij

                                      poŽzij & ymprovisaasje op oargel

                                               

 

                                          kijk ook op:  http://www.elf-ieken.nl

     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

                         Snein 13 maart 2011 om 10.30 oere in "De Trochreed" te Readtsjerk

                                        BANJEREN

                                                                             

                  foar  kRITE "TRYNW¬LDEN"

                                 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                        

                                                         ONGEHOORD!ROTTERDAM

                                                   

                                                        Zomerpodium in de Jacobustuin

                                               

                                                     @       @       @

 

Foardracht program 2009

    

 woensdag 23 september  2009

Banjeren in de Koningshof

op de vrijwilligersdag

van zorgcentra MOERBORCH te Heerenveen.

                                                             ***

              

                                                       Sinneskyn yn de Stellingwerven

                                           

                                                             

                                                          zaterdag  12 september 2009

                                                                   van 14.30 - 17 u.

                                                        in de sfeervolle Jugendstil kerk

                                                                    te Elsloo ( frl)

                                          

                                                       Banjeren

                                                   een veelzijdig drietalig programma

                                          in het Nederlands, Frysk en Stellingwarfs

       

                                               Karst Berkenbosch, Hiltsje Jongsma 

                                                             & Philip Feij

                                           met verhalen, beelden, poŽzie & muziek !

                  

                               

                                                                      

           Jugendstil kerk Elsloo

                                       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

   13  Juni 2009: 

                                              Yn de Tsjerke fan Elslo

                                         Hiltsje Jongsma &  Philip Feij

                                      poŽzij & ymprovisaasje op oargel

                                       (tijdens de Frans-Engelse markt

                                    in en om de dorpskerk / 10 tot 17 u. )

                                                                     

                                            *           *          *         *        *       

 

7 juni 2009 : 

        gastdichter in de poŽzievoorstelling

'Tussen donker en licht, tussen engel en wolf'

van Melvin van Eldik

in de Selatuinen te Langedijke ( frl)

 

             

                                                         

                                                 

                                

                                 

 

                                     23 april 2009:  Liwwadder PoŽzie Avond

                                                       *       *        *     

 

Yn it kader fan de Fryske boekewiken 2009 :

    ( 21 februaris - 8 maart)

    fersoargje Karst Berkenbosch en ik 

    in trijetalich literÍr programma

    ' Banjeren yn de natoer en de literatuer'

    (mei ferhalen, poŽzij & muzyk

yn it Nederl‚nsk, Frysk en Stellingwerfsk)

    nei oanlieding fan it boek : Banjeren

foar it ferslach:

                                            sjoch op www.fryskeboek.nl

                                        

                                                           

*  *  *

 

 

 

 

 

        naar boven                    

 

 

 

 

   POEZY                 

                                            

www.sinneskyn.nl   © 2006