Hiltsje Jongsma © 2011

 

 L

 I

 N

 K

 SINNESKYN

  

 

HOME     WA BIN IK     POEZIJ     FOTO'S      VERVAL IN BEELD     OERSETTINGEN       KONTAKT

 

 

LITERAIRE & muzikale LINKS

 

          WWW.ENSAFH.NL               WWW.FRYSKEBOEK.NL        WWW.TRESOAR.NL

 

WWW.ONZETAAL.NL           WWW.EIJLDERS.NL ( DICHTMIDDAGEN)

 

        MEANDERMAGAZINE  (literair E zine)                     WWW.VANDALE.NL                      

 

WWW.LETTEREN.NET        WWW.LITERAIRNEDERLAND.NL           WWW.FEESTDERPOEZIE.NL           

 

          MEERTENSINSTITUUT                        WWW.DECONTRABAS.COM                                                                                              

WWW.TAALPOST.NL

                                                                    WWW.POETRY.NL                                                  

                                 WWW.RILKE.DE

                                                                   

   WWW.DBNL.ORG                                                                                                                                                             WWW.VUURKLIP.NET      

                                                                                 WWW.SPREEKWOORDEN.NL

WWW.CHRISCHAMELEON.COM ( poŽzie van Ingrid Jonker op muziek)

 

http://www.youtube.com/watch?v=TpvFy-l2t5c&feature=related ( The Raven by Omnia)

 

LINKS             ALLERLEI              LINKS                     

 

 

WWW.VPRO.NL              WWW.PBS.ORG                         http://www.youtube.com/vpro

 

WWW.ITFRYSKEGEA.NL                       WWW.FOTOGRAFIE-ROLANDBOUMA.NL                             

 

         www.friesland.nl      WWW.LACHMEDITATIE.NL          WWW.MINIATURE-EARTH.COM

 

WWW.SYSTEEMOPSTELLINGEN.STARTPAGINA.NL                

 

     WWW.SOORTENBANK.NL

                                                       www.elf-ieken.nl